Privacy Policy

Πολιτική απορρήτου

 

1.To soccerfamily.gr και το SoccerFamily app

 

To «soccerfamily.gr» αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (εφεξής «Forum») με την επωνυμία Σκοπελίτης Γαβ. Πέτρος (με διακριτικό τίτλο «Pulse»), η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, οδός Εμμανουήλ Ροΐδη αρ. 11, (Α.Φ.Μ. 038894684, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας), (εφεξής ο «Διαχειριστής») και φιλοξενεί πληροφορίες για τις λειτουργίες, τη χρήση και την εγκατάσταση του SoccerFamily app (εφεξής «εφαρμογή»). Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, όσοι προβαίνουν σε εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής θα αποκαλούνται οι «Χρήστες» ή ο «Χρήστης».

 

2.Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

 

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 

3. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

4. Δεσμεύσεις του Διαχειριστή

 

Ο Διαχειριστής δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και ο Διαχειριστής καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο. Εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε Χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της εφαρμογής, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στον Διαχειριστή. Σε διαφορετική περίπτωση θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι στον Διαχειριστή.

 

5. Δεδομένα που συλλέγουμε

 

Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν:

-όνομα και επώνυμο χρήστη,

-αριθμός κινητού τηλεφώνου χρήστη (βλ. Όρους Χρήσης).

Επιπλέον δεδομένα μπορεί να συλλέγονται εφόσον ο Χρήστης επιλέγει να τα καταχωρίσει, όπως για παράδειγμα η κάρτα υγείας και το έγγραφο ταυτοποίησης αθλητή.

 

6. Παιδιά

 

Σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η χρήση της εφαρμογής σε παιδιά όταν είναι κάτω από 16 ετών.

 

7. Πότε συλλέγουμε δεδομένα

 

Συλλέγουμε κάποια ή όλα από τα παραπάνω δεδομένα στις παρακάτω περιπτώσεις:

-Όταν αποστέλλονται από τις Διοργανώτριες Αρχές ή/και τις Ακαδημίες/Σωματεία (με την υποχρέωση να έχουν ενημερώσει τους Χρήστες τους και να έχουν τη σύμφωνη γνώμη για την αποστολή).

 

8. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

 

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών με τους παρακάτω τρόπους:

-Για να ολοκληρώσουμε την εγγραφή τους στην εφαρμογή, ώστε να μπορούν να εισέρχονται και να κάνουν χρήση της.

-Πέραν των ειδοποιήσεων των Χρηστών για νέες καταχωρίσεις που λαμβάνουν χώρα στην εφαρμογή και που μπορεί να είναι σχετικές με εκείνους, κατά καιρούς ενδέχεται να επικοινωνούμε με όλους τους Χρήστες για σημαντικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα σε κάποια σημαντική αναβάθμιση ή δημοσίευση νέας έκδοσης.

 

9. Κοινοποίηση των δεδομένων

 

Τα δεδομένα των Χρηστών δεν κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο φορέα.

-Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων των Χρηστών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Διαχειριστή (βλ. τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος).

Οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων των Χρηστών (Διοργανώτριες Αρχές και Ακαδημίες/Σωματεία), για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της εφαρμογής, έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με τον Διαχειριστή:

-να τηρούν εχεμύθεια,

-να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα χωρίς την άδεια του ίδιου του Χρήστη και του Διαχειριστή,

-να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,

-να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

 

10. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

 

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε Χρήστη για όσο διάστημα καθορίζουν οι εκτελούντες την επεξεργασία τους, και εφόσον δεν υπάρχει προγενέστερο αίτημα διαγραφής τους από τον ίδιο τον Χρήστη.

 

11. Δικαιώματα των Χρηστών

 

-Δικαίωμα πρόσβασης: Αυτό σημαίνει ότι κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να ενημερωθεί από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα του. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα μπορεί να ζητήσει να ενημερωθεί για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που τηρούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα του, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

-Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Αν διαπιστώσει ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα του, μπορεί να μας αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα διόρθωσης (π.χ. διόρθωση ονόματος).

-Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Μπορεί να μας ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα του αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμεί να ανακαλέσει την συναίνεσή του στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

-Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Μπορεί να μας ζητήσει να λάβει σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχει παράσχει ή να μας ζητήσει να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορεί να μας ζητήσει να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων του για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων του ως προς την επεξεργασία.

-Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων: Μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων του, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος του. Με την εγκατάσταση της εφαρμογής, ο Χρήστης δηλώνει αυτομάτως τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι εφικτή η ανάκληση της συγκατάθεσης του Χρήστη ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 

12. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων

 

Για να ασκήσει τα δικαιώματά του, ο Χρήστης μπορεί να υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στην ταχυδρομική διεύθυνση του Διαχειριστή (Εμμανουήλ Ροΐδη 11, Νέο Ηράκλειο) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του (info@soccerfamily.gr) με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

13. Πότε απαντάμε στα αιτήματα

 

Απαντάμε στα Αιτήματα δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα του Χρήστη. Αν, όμως, το Αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων θα ενημερώσουμε εντός του μήνα ώστε αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα απαντήσουμε στον Χρήστη. Αν τα Αιτήματα ενός Χρήστη είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο Διαχειριστής μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 

14. Eφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα των Χρηστών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

15. Προσφυγή σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

 

Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρεί ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

16. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

 

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα ειδοποιούμε τους Χρήστες της εφαρμογής με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ενθαρρύνουμε την ανάγνωση, ανά τακτά διαστήματα, της παρούσας Πολιτικής για να γνωρίζουν οι Χρήστες πώς προστατεύονται τα δεδομένα τους.

 

17. Ερωτήσεις και σχόλια

 

Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών και των δικαιωμάτων τους να ελέγχουν τον χειρισμό από τον Διαχειριστή. Αν έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχουν σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας ο οποίος θα χαρεί να τους βοηθήσει:

 

-Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@soccerfamily.gr ή

-Επιστολή προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στη διεύθυνση Εμμανουήλ Ροΐδη 11, Νέο Ηράκλειο, Ελλάδα.